You are currently viewing Изграждане на мълниезащита
Мълниезащита сизпреварващо действие

Изграждане на мълниезащита

Изграждане на мълниезащита за вашия дом, офис или сграда

За щастие системите за мълниезащита, отговарящи на национално приетите стандарти, са доказан и рентабилен начин за защита на сградите и тяхното съдържание и обитателите.

Мълниезащитната система не привлича, отблъсква или предотвратява удар от мълния.

По-скоро осигурява определени пътища, по които мълнията може да се движи, пренасяйки безопасно разрушителната сила на удара на мълнията в земята.

Системата за мълниезащита се състои от многобройни компоненти, които са изработени от високопроводими медни или алуминиеви сплави.

мълниезащитен кол на покрив на къща
Изграждане на мълниезащита

Изграждане на мълниезащита с изпреварващо действие (Активна мълниезащита):

Изграждането на активна мълниезащитна система има своите плюсове и минуси, които трябва да се вземат предвид при вземането на решение за вида й.

Предимства в сравнение с пасивната:

 • По-ефективна защита

Активната мълниезащитна система може да предложи по-голяма точност и по-голяма ефективност в предотвратяването на удари от мълнии в сравнение с традиционните системи с изпреварващо действие.

Това може да доведе до по-малки щети на сградата и електрическите устройства.

 • По-бърза реакция

Активните системи са проектирани да реагират по-бързо на потенциални удари от мълнията чрез използването на сензори и автоматични системи за управление.

Това може да намали времето за реакция и да осигури по-бърза защита на сградата.

 • По-широка покриваемост

Активните системи могат да предложат по-широка защита за големи сгради или сгради със сложни форми, които може да бъдат трудно защитени с традиционни методи.

Недостатъци в сравнение с пасивната

 • По-високи разходи за инсталация и поддръжка

Изграждането на активна мълниезащитна система обикновено изисква по-големи инвестиции в сравнение с традиционните системи.

Това включва разходи за закупуване и инсталация на специализирано оборудване, както и за поддръжка и прегледи на системата.

 • Сложност на технологията

Активните системи използват сложни технологии като сензори, управляващи електронни системи и електромагнитни полета.

Това може да усложни процеса на инсталация и поддръжка, както и да увеличи риска от евентуални неизправности или проблеми.

 • Възможност за липса на съвместимост:

Поради сложността на технологията, активните системи може да имат ограничения във възможността за съвместимост със съществуващата инфраструктура на сградата или с други системи за защита.

Изборът между активна и пасивна мълниезащита обикновено зависи от специфичните изисквания на сградата. Бюджетът за проекта и предпочитанията на собственика или оператора на сградата.

Изграждане на пасивна мълниезащита

Изграждането на пасивна мълниезащитна система включва използването на традиционни методи и компоненти като мълниеотводи, заземителна система и промишлени мълниеотводни структури.

Въпреки че тези системи не използват сложни технологии като активните, те все пак могат да бъдат ефективни при защитата на сгради от удари на мълнията.

Плюсове на пасивна мълниезащита:

Пасивните мълниезащитни системи използват доказани технологии и компоненти, които са добре изучени и тествани.

Те се считат за надежни при предотвратяването на удари от мълнията и защитата на сградите.

По-ниски разходи за инсталация и поддръжка:

В сравнение с активните системи, пасивните изискват по-малко инвестиции и са по-лесни за инсталиране и поддръжка.

Те не зависят от сложни технологии или електроника, което може да намали разходите по време на целия животен цикъл на системата.

По-малко вероятност от съвместимостни проблеми:

Пасивните мълниезащитни системи обикновено не имат проблеми със съвместимостта с други системи или инфраструктура на сградата. Те могат да бъдат интегрирани лесно в съществуващите конструкции.

Минуси:
По-малка ефективност при някои сценарии:

Въпреки че пасивните системи могат да бъдат ефективни, те не винаги могат да предложат същата точност и контрол върху предотвратяването на удари от мълнията.

Ограничена покриваемост:

Пасивните мълниезащитни системи обикновено имат ограничена покриваемост и могат да предложат защита само за конкретната сграда или структура, в която са инсталирани.

Нужда от редовна поддръжка и инспекции:

Въпреки че поддръжката на пасивните системи е обикновено по-лесна. Все пак се изисква редовно обслужване и инспекции, за да се гарантира ефективността на системата.

Елементи на мълниезащита:

 • Проводник AlMgSi-0,5 ∅8mm, монтиран на изолационни носачи, открито по покрива
 • Изолационни носачи открито по покрива, комплект с клеми за монтаж на проводник Ф8
 • Клема Al проводник/проводник ∅8mm
 • Доставка и полагане по стена на токоотводи с изолиран алуминиев проводник сплав AlMgSi-0,5 ф11мм
 • Крепежи за стена за проводник ф11мм;
 • Метална ревизионна клемна кутия с размери 150/150/65 мм (прав токов съединител), комплект с разкачаща се измервателна клема, във вътрешността на кутия за преглед да има надпис „Мълниезащита”.
 • Доставка и монтаж на клема Al проводник/метална конструкция
 • Заземители с три броя неръждаеми заземителни плътни кола 63/63/5мм с дължина минимум L=1.5м всеки, свързани помежду си посредством горещопоцинкована стоманена шина FeZn 40/4мм
 • Горещопоцинкована стоманена шина FeZn 40/4мм в земя за връзка със заземителите
 • ГЛАВНА еквипотенциална шина, с капак, възможност за връзка с шина 40/4мм или тел Ø8-10мм 1 х кръгъл проводник Ø 8-12мм 10 х плътен или многожичен проводник до 25 кв.мм.
 • Скоба за монтаж на шина Fe 40/4мм към стена
 • Термосвиваем шлаух за шина 40/4мм
 • Заземителeн гъвкав проводник ПВА2-1х16мм2
 • Измерване на съпротивлението на заземителна точка
 • Измерване на съпротивлението на заземителна инсталация и на мълниезащитната инсталация, комплект с протоколи и сертификати от лаборатория тип „А“
 • Уплътняване на отвори в стени с притовопожарен материал /ПП пяна, ПП хоросан или др./за преминаване на кабели през пожароустойчиви стени

Наложително е всеки от тези елементи на мълниезащитната система да бъде правилно проектиран и инсталиран, за да се осигури ефективна защита.

От съществено значение е мълниезащитните системи да се монтират от обучени, квалифицирани специалисти по мълниезащита.

Наредба 4 за мълниезащита

С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране,изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояванес жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и другопредназначение с височина до 60 m,
на второстепенни и стопански постройки надопълващото застрояване,на временни строежи и преместваеми обекти, външнисъоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на откритипространства, наричани за краткост „защитавани обекти“.

С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки на допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на открити пространства, наричани за краткост „защитавани обекти“.
(2) Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитни уредби за обектите по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби със:
1. конвенционални мълниеприемници;
2. мълниеприемници с изпреварващо действие. Глава 1, ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ от наредбата

Всички материали и методи трябва да отговарят на национално признатите стандарти за безопасност за мълниезащита,

установени от Наредба № 4 от 22 декември 2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Системите за мълниезащита също трябва да бъдат проектирани с оглед на естетиката на конструкцията, така че компонентите да се слеят със стила на сградата и да са практически неоткриваеми от земята.

Колко струва мълниезащита

изграждане на мълниезащита на къща екструдиран проводник
Мълниезащита на къща

Цените за изграждане на мълниезащитни системи варират в зависимост от различни фактори, които трябва да се вземат предвид при проектирането и инсталирането на системата.

Един от основните показатели върху цената е размерът и сложността на сградата.

Например, за еднофамилни къщи цените обикновено се движат в широк диапазон от около 1500 до 8000 лева, като това включва както разходите за материали, така и за монтаж на мълниезащитата.

За по-големи сгради като многоетажни жилищни блокове, офиси и производствени заводи, цените могат да се увеличат значително. Могат да достигнат няколко десетки хиляди лева, особено ако е необходима по-сложна инсталация и оборудване.

Освен размера на сградата, вида на мълниезащитната система също може да влияе на цената.

Някои системи могат да бъдат по-скъпи поради използването на по-сложни технологии или по-надеждни компоненти, които гарантират по-ефективна защита срещу мълнията.

Така че, ако се избере по-висококачествена система, цената може да се увеличи.

Друг важен фактор е местоположението на сградата.

В региони с висока честота на мълниите, където риска от удари на мълнията е по-голям, цените за мълниезащита обикновено могат да се увеличат, тъй като е необходима по-ефективна и надеждна система.

И най-накрая, важно е да се отбележи, че мълниезащитата е инвестиция в безопасността на сградата и хората в нея.

Въпреки че цените може да изглеждат високи, те се оправдават от възможните щети и загуби, които биха могли да възникнат при липсата на адекватна защита срещу мълниите.

Затова е важно да се консултирате с квалифицирани специалисти. Също така да се изберат надеждни материали и оборудване, които да осигурят ефективна защита на сградата.

Инвестирайте в своята безопасност с изграждане на мълниезащита от Електро ЛСВ

Можем да ви бъдем полезни със своята дейност, свържете се с нас, за да ви консултираме на място за най-подходящото решение за вашия дом, офис или сграда.

Можете да ни последвате и в социалните мрежи , за повече проекти и информация– Facebook и Instagram.

Вашият коментар